sub-banner

CESTA I/64 KOMJATICE - NITRA (DÚR,DSZ)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Názov stavby Cesta I/64 Komjatice - Nitra
Kraj VÚC Nitriansky samosprávny kraj
Okres Nové Zámky, Nitra
Katastrálne územie Komjatice, Veľký Kýr, Štefanovičová, Branč, Svätoplukovo, Ivanka pri Nitre, Cabaj - Čápor, Dolné Krškany, Horné Krškany, Párovské háje, Nitra
Druh stavby novostavba
Kategória cesty C 22,5/80

Začiatok stavby je v situovaný južne od obce Komjatice v km 45.550 existujúcej cesty I/64. Trasa navrhovanej cesty I/64 pokračuje po existujúcej ceste I/64 do km 0.400. V tomto mieste sa odkláňa od pôvodnej cesty I/64 a pokračuje západne od obci Komjatice. V mieste odklonenia novonavrhovanej cesty I/64 od pôvodnej, je navrhnutá prvá križovatka na trase – Komjatice – Juh.

Od km 18.800 do konca úseku, je nová trasa cesty I/64 vedená v peáži s cestou II/562. Koniec novej trasy cesty I/64 je na moste nad rýchlostnou cestou R1 Nitra západ – Selenec, na preložke cesty II/562 Nitra – Trnovec nad Váhom.

CELKOVÝ ROZSAH STAVBY

CESTY:
  kategória dĺžka trasy (km)
Cesta I/64 C 22.5/80 18.882917
Dopravné napojenie priemyselnej zóny (DNPZ) Dolné Krškany C 9.5/70 1.684929
Preložka cesty III/06425 v MÚK Komjatice - Sever C 7.5/70 0.718985
Preložka cesty III/06428 v MÚK Branč C 7.5/70 0.969642
Preložka cesty III/06430 v MÚK Ivanka - Juh C 7.5/70 0.558355
Úprava vetiev križovatky R1 - Čermáň   0.116805
Úprava cesty II/562 v MÚK Čermáň C 9.5/70 0.218623
Úprava účelovej komunikácie ku skládke TKO Katruša v MÚK Čermáň MOK 5.5/30 MOD. 0.199485
Úprava miestnej komunikácie na ulici J. Haška v MÚK Čermáň MOK 7.0/30 0.116841
Odstavná plocha pre váženie TNV v km 0.400-0.500 cesty I/64 vľavo   0.280655
Odstavná plocha pre váženie TNV v km 1.055-1.335 cesty I/64 vpravo   0.281295
Odstavná plocha pre váženie TNV v km 17.775 - 17.905 cesty I/64 vpravo   0.280366
Odstavná plocha pre váženie TNV v km 17.750 - 17.880 cesty I/64 vľavo   0.281156
Prístupová cesta k PD Komjatice v km 0.540 - 1.743 cesty I/64 P 4/30 1.335834
Preložka poľnej cesty v km 3.760 cesty I/64    
vetva A P 6/30 0.541395
vetva B P 4/30 0.137851
vetva C P 4/30 0.376695
Preložka poľnej cesty v km 5.579 cesty I/64 P 4/30 0.400306
Preložka poľnej cesty v km 9.894 cesty I/64 P 4/30 0.249568
Preložka poľnej cesty v km 10.882 cesty I/64    
vetva A P 4/30 0.283909
vetva B P 4/30 0.082000
Preložka poľnej cesty v km 13.750 cesty I/64    
vetva A P 4/30 0.143829
vetva B P 4/30 0.313371
vetva C P4/15 (P 4/30) 0.064498
Preložka poľnej cesty v km 14.803 - 15.090 cesty I/64 P4/30 0.300309
Úprava poľnej cesty v km 0.700-0.800 preložky cesty III/06428 P4/30 0.080185

MOSTY:

na ceste I/64 6 ks celkovej dĺžky 229,75 m
nad cestou I/64 6 ks celkovej dĺžky 420,885 m
Ostatné mosty 1 ks dĺžky 88.80 m

KRIŽOVATKY:

mimoúrovňové
 • Komjatice - Sever, s cestou III/06425
 • Branč, s cestou III/06428
 • Ivanka - Juh, s cestou III/06428
 • Ivanka - Sever, s novonavrhovanou cestou - dopravným napojením priemyselnej zóny v Nitre - Dolné Krškany
 • Čermáň, s rýchlostnou cestou R1 Nitra západ - Selenc, s cestou II/562, s miestnymi komunikáciami
úrovňové
 • križovatka na ceste I/64 s novonavrhovanou cestou - dopravným napojením priemyselnej zóny v Nitre - Dolné Krškany

PROTIHLUKOVÉ STENY:

šesť PHS, celková dĺžka 1630 m (vrátane PHS na ekodukte)

ĎAĽŠIE STAVEBNÉ OBJEKTY :

 • rekultivácie dočasných záberov
 • demolácie
 • oplotenia
 • oporné a zárubne múry
 • vystužené násypy telesa cesty I/64
 • kanalizácie, preložky vodovodov, čerpacie stanice, ORL
 • preložky vzdušných vedení NN, VN, VVN, prípojky NN k ČS a ISC
 • verejné osvetlenie, osvetlenie ŽSR
 • preložky a ochrana káblových vedení ST, TRANSPETROL, ZSE, ŽSR, SLOVNAFT
 • objekty súvisiace so ŽSR
 • úprava a preložka STL a VTL plynovodov
 • ochrana ropovodu a produktovodu
 • prevádzkový súbor ISC
Celkove 178 stavebných a 1 prevádzkový súbory.