sub-banner

Úprava diaľnice D1 Bratislava - Trnava predstavuje rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruhovú diaľnicu v kategórii D 33.5/120, so súbežnými jednosmernými cestami po oboch stranách diaľnice D1 Bratislava - Trnava, kategórie C 9.5/80.
V rokoch 2009 až 2011 sme sa v spoločnosti INŽINIERSKE ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA & R-PROJECT podieľali na projekte Rýchlostnej cesty R2 v úseku Dolné Vestenice – Nováky. Projekt bol v stupňoch pre územné rozhodnutie a pre stavebný zámer.
Diaľničný úsek Čadca, Bukov - Svrčinovec je súčasťou diaľničného ťahu D3, ktorý sa v križovatke Hričovské Podhradie napája na diaľnicu D1, tvoriacu v Slovenskej republike základný ťah v smere východ – západ.
Začiatok stavby je v situovaný južne od obce Komjatice v km 45.550 existujúcej cesty I/64. Trasa navrhovanej cesty I/64 pokračuje po existujúcej ceste I/64 do km 0.400.
Hlavnými objektmi stavby sú dva mostné objekty, križovatka na ceste III/5652 a prístupová cesta k mostu cez Ipeľ. Navrhovaná komunikácia prechádza v km 0,247 inundačným kanál.
Továrenská ulica v Malackách tvorí spojnicu medzi št. cestou I/2 a II/503. Je na ňu pripojená obslužná komunikácia s priemyselného parku Eurovally. Komunikácia slúži ako prístup k viacerým prevádzkam priemyselnej zóny.
Účelom rýchlostnej cesty R7 je vybudovať kapacitné prepojenie v podobe novej radiály medzi diaľnicami D4 a D1 v nadväznosti na celý úsek rýchlostnej cesty R7 v systéme rýchlostných ciest.
Výstavba areálu SAMSUNG - HANSOL LCD Slovakia vo Voderadoch si vyžiadala vybudovanie ciest a spevnených plôch okolo budov, ako aj napojenie na novo navrhovanú cestnú sieť.
Predmetom projektu bolo vybudovanie logistického centra v ktoróm sa očakáva pohyb veľkých nákladných vozidiel a vybudovanie parkovacích stojisk pre zamestnancov. Miesto stavby sa nachádza v nezastavanej časti mesta Senec.
Logistické skladové centrum Senec bolo projektované a postavené v rokoch 2004 – 2006. Pre prístup bola vybudovaná jedna križovatka na ceste II/503 a pripojenie na existujúci vjazd k centrálnemu skladu Billa.
Lokalita Boháčky sa nachádza na juhovýchodnom okraji MČ Bratislava - Záhorská Bystrica. Riešené územie leží v priestoroch bývalého ovocného sadu.
Riešený pozemok sa nachádzal vo vedľajšej dolinke údolia Stupavského potoka. V súčasnosti je prístupný lesnou nespevnenou cestou. Pre navrhovaný obytný komplex je riešené aj primerané dopravné vybavenie a obsluha.
V rámci prípravy technickej infraštruktúry OZ Krče sme riešili projekt miestnych komunikácií v celej zóne.
V rokoch 2001 – 2004 sme sa podieľali na vypracovaní všetkých stupňov projektu Obchodného areálu Hornbach v Bratislave. Areál sa nachádza pri obchodnej zóne Avion shopping park pri Ivánskej ceste. Poskytuje stavebný a záhradnícky sortiment.
Stavba sa nachádza v centre mesta Tisovec, na uliciach nám. Dr. V. Clementisa, Jesenského, Daxnerov ul. Stavbu si vynútil technický stav infraštruktúry v meste.
V roku 2005 sme pre Archstudio BJ spracovali realizačný projekt komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre obchodný dom Kaufland Levice. Súčasťou bolo aj pripojenie na miestne komunikácie a úpravy na priľahlých komunikáciách.
Pre predajňu Lidl na Saratovskej ulici v Bratislave sme riešili pripojenie na miestne komunikácie a parkovacie plochy.
Predajňa Lidl na Mamateyovej ulici má vyriešené aj pripojenie na miestne komunikácie, úpravu miestnych komunikácií, chodníky, parkovacie plochy a dopravné značenie.
Predmetom projektu bolo riešenie statickej dopravy pre outletovo - obchodnú zónu na spojnici diaľnice D1 a frekventovanej cesty 503 spájajúcej Pezinok a Senec.
V rokoch 2005 a 2006 sme pre Archstudio BJ spracovali všetky stupne dokumentácie objektov SO-02 a SO-03 stavby administratívno - obchodného centra fy. Viessmann.