sub-banner

Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz

Pripravovaný úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz má dĺžku 6 318 m. Prechádza mestskou časťou Bratislava Ružinov, cez katastrálne územia Ružinov a Nivy, ďalej katastrálnym územím mestskej časti Podunajské Biskupice. Trasa rýchlostnej cesty R7 začína v predĺžení Bajkalskej ulice v existujúcej mimoúrovňovej križovatke Prievoz na diaľnici D1, prechádza cez lokalitu Malé Pálenisko, križuje Malý Dunaj, vedie pozdĺž západného okraja Slovnaftu, a.s. až po jeho juhozápadný roh, kde trasa v snahe vyhnúť sa chráneným územiam pretína na krátkom úseku juhozápadný roh petrochemického podniku. Ďalej pokračuje cez poľnohospodársky využívané územie a koniec riešeného úseku nadväzuje v mimoúrovňovej križovatke Ketelec na pripravovanú stavbu diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever a na plánovaný nasledujúci úsek R7 Bratislava - Dunajská Lužná.

V dokumentácii na územné rozhodnutie sa na základe výsledkov dopravnoinžinierskeho prieskumu upravila navrhovaná kategória rýchlostnej cesty R7 na R 31,5 s návrhovou rýchlosťou 120 km/h, kvôli stiesneným pomerom je od mimoúrovňovej križovatky Prievoz po km 2,0 návrhová rýchlosť 80 km/h.
Na trase R7 je v km 0,9 riešená mimoúrovňová križovatka Slovnaftská, v km 6,3 sú projektované tri vetvy z mimoúrovňovej križovatky Ketelec D4 a v km 3,325 je umiestnená výhľadová mimoúrovňová križovatka Vlčie hrdlo.

Na trase R7 sa navrhuje spolu 16 mostov: 6 mostov na R7 (vrátane estakády Malé Pálenisko), 1 ekodukt - viacúčelový most pre zver nad R7, 2 produktovodné mosty nad R7, 1 most na miestnej komunikácii nad R7, 1 most na poľnej ceste nad R7 a 5 kratších mostov na ostatných miestnych komunikáciach.