sub-banner

PAJŠTÚNSKA ALEJ - BORINKA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTRIZUJÚCE STAVBU

Názov stavby PAJŠTÚNSKA ALEJ - BORINKA
Kraj BRATISLAVSKY
Miesto stavby BORINKA , OKRES MALACKY
Stavebník ATYP INTERIÉR, spol. S R.O., SMREČIANSKA 1, 811 05 BRATISLAVA
Projektant R-PROJECT INVEST S.R.O., PEČNIANSKÁ 27, 851 01 BRATISLAVA
Stupeň dokumentácie DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Objekt EIO 1 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
Druh stavby Novostavba
Stupeň dokumentácie Dokumentácia pre stavebné povolenie/realizačný projekt

Riešený pozemok sa nachádzal vo vedľajšej dolinke údolia Stupavského potoka. V súčasnosti je prístupný lesnou nespevnenou cestou. Pre navrhovaný obytný komplex je riešené aj primerané dopravné vybavenie a obsluha. Prístupný je zo št. cesty III/00241 cez komunikáciu vybudovanú pre lokalitu „Nad družstvom“. Zóna je riešená ako „koncová“. Komunikácie tvoria hlavnú kostru územia. Skladajú sa z vetiev nazvaných trasa A až D. Trasa A,B a D slúžia pre komunikáciu v území a prístup k jednotlivým domom. Trasa C slúži pre obsluhu domov na južnej časti územia. Oddelená je od trasy A aby umožnila prístup v členitom území.

Komunikácie pre peších a spevnené plochy

Chodníky sú navrhnuté obojstranne popri trase B a D, jednostranne popri trase A. Trasa C, vzhľadom na svoj charakter nemá osobitný chodník. Vzhľadom na predpokladané množstvo a charakter pešej dopravy je navrhnutý chodník šírky 2,0 m. Povrch je navrhnutý z betónovej dlažby.

Parkovanie

Parkovanie – odstavné stojiská budú na súkromných pozemkoch jednotlivých rodinných domov. Osobitne sú riešené stojiská pri polyfunkčnom objekte (časť D). Ich počet a charakter bude závislý od charakteru objektu, ktorý sa tam bude nachádzať.

Smerové a výškové vedenie

Smerové a výškové vedenie vychádza z existujúcich pomerov a konfigurácie terénu.
Oblúky – obrubníky pri pripojení na miestnu komunikáciu majú min. polomer 7,0 m. Smerové oblúky majú polomer 12 m,15 m až 250 m. Maximálny pozdĺžny sklon je 12%, minimálny 0,5%.
Základný priečny sklon vozovky je jednostranný 2,0%.