sub-banner

Senec - Logistické skladové centrum

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTRIZUJÚCE STAVBU

Názov stavby Senec - Logistické skladové centrum
Objekt SO – 07 Príjazdová komunikácia
SO- 08 Areálové komunikácie, parkoviská, spevnené plochy 1. etapa
SO- 09 Areálové komunikácie, parkoviská, spevnené plochy 2. etapa
SO-13 Komunikácia
SO - 14 Dopravné napojenie na cestu II/503
Miesto stavby Senec
Okres Senec
Obstarávateľ Alpin Real Slovakia, k.s. Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava
Generálny projektant Partner-Projekt s.r.o., Čajakova 13 , 811 05 Bratislava
Zhotoviteľ ZIPP Bratislava, Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava
Stupeň od územného rozhodnutia po realizačný projekt

Logistické skladové centrum Senec bolo projektované a postavené v rokoch 2004 – 2006. Pre prístup bola vybudovaná jedna križovatka na ceste II/503 a pripojenie na existujúci vjazd k centrálnemu skladu Billa. Základ tvoria dve skladové haly, každá 34 000 m2. Ďalšie plochy boli obsadené firmami Volvo, Koh-i-nor, Autocar, čerpacia stanica Agip a iné.

Šírkové usporiadanie

Základné šírkové usporiadanie je nasledovné:
  • jazdné pruhy 2 x 3,0 m
  • spevnené krajnice 2 x 0,5 m
  • šírka medzi obrubníkmi 7 m
  • voľná šírka 8 m

Konštrukcia vozovky

cementobetónová doska III. sk. 200 mm (STN 73 6123)
kamenivo spevnené cementom KSC II 180 mm (STN 73 6124)
štrkodrva fr. 0-63 180 mm (STN 73 6126)
spolu 560 mm