sub-banner

ZÁHORSKÁ BYSTRICA - OBYTNÁ ZÓNA KRČE

Lokalita KRČE leží v juhovýchodnej časti mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica. Riešené územie je vymedzené cestou I/2, Tatranskou, Donskou ulicou a Vápenickým potokom. Urbanistická koncepcia riešeného územia vychádza z návrhu komplexnej prestavby a zmeny funkčného využívania súčasných plôch.

Hlavná obslužná komunikácia územia je ulica Pri Vápenickom potoku funkčnej triedy C1. V novej úprave je navrhnutá v kategórii MO 8,5/40. Nový distribučný bod riešeného územia je malá okružná križovatka priemeru 32 m situovaná cca 200 m od plánovanej okružnej križovatky na ceste I/2, čím sa potvrdzuje charakter tlmeného pomalého pohybu vozidiel, zdôraznený aj organizáciou dopravy.

Obsluha vo vnútri zastavaného územia je riešená systémom obojsmerných prepojovacích obslužných komunikácii funkčnej triedy C3. Ich kategória je MO 8,0/30. Pozdĺž komunikácii je na niektorých úsekoch navrhované pozdĺžne či kolmé parkovanie.

Koncové zaslepené dopravne uzavreté lokality sú riešené formou obytných ulíc, t. j. dopravne upokojených plôch s prioritou pešej a nemotorickej dopravy, s redukovaným parkovaním na vyznačených plochách. V nadväznosti na koncepčné riešenie celomestskej cyklistickej trasy vedenej popri ceste I/2 je navrhnutá lokálna cyklistická trasa prepájajúca lesopark s OZ Krče.