sub-banner

D1 Outlet Bratislava/Senec

Návrh riešenia

Predmetom projektu bolo riešenie statickej dopravy pre outletovo - obchodnú zónu na spojnici diaľnice D1 a frekventovanej cesty 503 spájajúcej Pezinok a Senec. Dopravné pripojenie územia je navrhnuté v súlade so štúdiou DOPRAVNÉ NAPOJENIE LOGISTICKÝCH PARKOV z 09/2006.

Prístup do územia je riešený cez komunikáciu MZ 8,5/40 (funkčná trieda C1) z okružnej križovatky č.6. Komunikácie sú obojsmerné, dvojpruhové. Možnosť ďalšieho prepojenia rieši II. etapa v ktorej sa vybuduje obslužná komunikácia areálu D1.

Komunikácia bude pokračovať v zárodku predchádzajúcej etapy ktorá riešila rozšírenie a vstup do zóny od okružnej križovatky č.6. Komunikácia bude f.t C1 kategórie MO 8,0/40. Pre potreby statickej dopravy sa vybuduje 483 stojísk z ktorých bude 19 vyhradených pre vodičov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Stojiská pre invalidov sú situované v najmenšej možnej vzdialenosti od dotknutých objektov.

Veľkosť stojísk je navrhovaná 2,5x5 metrov , vyhradené stojiská budú rozmerov 3,5x5metra. Komunikácie medzi stojiskami budú o šírke 5,5m.