sub-banner

DIAĽNICA D1 BRATISLAVA - TRNAVA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU


Názov stavby Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, rozšírenie na 6-pruh + kolektory
Kraj VÚC Bratislavský samosprávny kraj, VÚC Trnavský samosprávny kraj
Okres Bratislava II, Bratislava III, Senec, Trnava
Katastrálne územie Trnávka, Vajnory, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Veľký Biel, Malý Biel, Senec, Blatné, Boldog, Igram, Čataj, Cífer, Pác, Slovenská Nová Ves, Zeleneč, Modranka, Križovany nad Dudváhom
Druh stavby Rekonštrukcia + novostavba
Kategória cesty Diaľnica D 33,5/120 + kolektory 2 x C 9,5/80

Úprava diaľnice D1 Bratislava - Trnava predstavuje rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruhovú diaľnicu v kategórii D 33.5/120, so súbežnými jednosmernými cestami po oboch stranách diaľnice D1 Bratislava - Trnava, kategórie C 9.5/80. Smerové a výškové vedenie nových súbežných ciest, je odvodené od trasy diaľnice D1. Začiatok stavby je v priestore mimoúrovňovej križovatky (ďalej MÚK) "Vajnory" v km 13.600 diaľnice D1 v mieste križovania cesty I/61 Bratislava - Senec a diaľnice D1 Bratislava - Trnava. Koniec stavby je v km 50.925 za MÚK "Trnava".

CELKOVÝ ROZSAH STAVBY CESTY:

CESTY:

  kategória dĺžka trasy (km)
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné D 33.5/120 18.200000
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, úsek MÚK Blatné - Trnava D 33.5/120 19.125000
Ľavý kolektorový pás Bratislava - Trnava, úsek Bratislava -  MÚK Blatné C 9.5/80 17.200000
Pravý kolektorový pás Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné C 9.5/80 17.600000
Ľavý kolektorový pás Bratislava - Trnava, úsek MÚK Blatné - Trnava C 9.5/80 19.759972
Pravý kolektorový pás Bratislava - Trnava, úsek MÚK Blatné - Trnava C 9.5/80 19.066949
Napojenie SSÚD Vajnory na Diaľnicu D1 Bratislava - Trnava C 6.5/50  
vetva A   0.184554
vetva B   0.054528
Rozšírenie cesty I/61 C 22.5/80 0.205000
Obratisko vozidiel správy a údržby diaľnic na ceste I/61, v MÚK Blatné   2 x 0.039737
Úprava cesty na ul. Pri mlyne v MÚK Vajnory MOK 7.5/40 0.102597
Komunikácia MZK 12.0/50, f.t.B2 MZK 12.0/50 1.103487
Úprava cesty III/5022 v MÚK Grob C 9.5/60 0.653649
Úprava cesty II/503 v MÚK Senec C 9.5/60 0.772021
Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné C 11.5/70 0.798212
Úprava cesty III/06111 v MÚK Čataj C 7.5/60 0.557350
Úprava cesty III/0624 v MÚK Igram C 7.5/60 0.502351
Úprava cesty III/06116 v MÚK Pác C 7.5/60 0.536473
Úprava cesty III/06118 v MÚK Zeleneč C 7.5/60  
vetva A   0.105012
vetva B   0.286361
vetva C   0.128164
Preložka miestnej komunikácie na Družstevnej ulici v MÚK Zeleneč MOK 7.0/30 0.203877
Preložka poľnej cesty v km 1.105 - 1.355 (14.705 - 14.955 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava P 4/30  
 úsek I.   0.370647 
 úsek II.   0.215494 
Preložka poľnej cesty v km 2.100 diaľnice D1 Bratislava - Trnava P 4/30   
 úsek I.   0.813712 
 úsek II.   0.069285 
 úsek III.   0.107712 
Úprava poľnej cesty v km 8.363 (21.963 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava P 5/30 mod. (P 4/30)  0.447867 
Preložka poľnej cesty v km 7.881 - 8.149 pravého kolektorového pásu Bratislava - Trnava P 3/40  0.370571 
Úprava poľnej cesty v km 11.070 (24.670 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava P 6/40 0.424128
Preložka poľnej ceste v km 10.916 - 12.646 ľavého kolektorového pásu Bratislava - Trnava P 4/30  
vetva A   0.178919
vetva B   1.798662
Úprava poľnej cesty v km 15.314 (28.914 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava P 6/40  
vetva A   0.186521
vetva B   0.065666
Preložka poľnej cesty v km 15.000-15.100 ľavého kolektorového pásu Bratislava - Trnava P 4/30 0.102629
Preložka poľnej cesty v km 21.875 - 22.260 (35.475 - 35.860 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava P 4/30 0.928308
Preložka poľnej cesty v km 28.142 - 28.732 pravého kolektorového pásu Bratislava - Trnava P 4/30  
 úsek I.   0.155344 
 úsek II.   0.621141 
Preložka poľnej cesty v km 33.649 ľavého kolektorového pásu Bratislava - Trnava, v MÚK Zeleneč P 4/30  0.297167 
Preložka poľnej cesty v km 32.060 - 32.978 pravého kolektorového pásu Bratislava - Trnava, v MÚK Zeleneč P 6/40  1.095182 
Dočasná komunikácia k ČOV Zeleneč v km 33.039 - 33.662 pravého kolektorového pásu Bratislava - Trnava P 4/30  0.667772 
Preložka obslužnej komunikácii zóny A,B výrobno - obchodno - obslužnej zóny Zeleneč v km 33.039 - 33.662 pravého kolektorového pásu Bratislava - Trnava MO 8.5/40  0.657125 
Úprava poľnej cesty v km 35.432 (49.032 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava P 6/40  0.310645 


MOSTY:

na diaľnici D1 : 17 ks, celkovej dĺžky 560.07 m
na súbežných kolektoroch : 32 ks, celkovej dĺžky 1071.09 m
na ostatných mostoch : 31 ks, celkovej dĺžky 1566.67m

KRIŽOVATKY:

diaľničné križovatky:
 • MÚK Vajnory – úprava križovatky diaľnice D1, novonavrhovaných kolektorov, cesty I/61, miestnej komunikácie na ul. Pri mlyne s výhľadom na prepojenie s východným obchvatom Vojnor.
 • MÚK Triblavina – novonavrhovaná diaľničná mimoúrovňová križovatka s novonavrhovaným dopravným prepojením ciest I/61 a II/502.
 • MÚK Senec – rekonštrukcia pôvodnej diaľničnej križovatky z dôvodu zvýšeného dopravného zaťaženia na križovatke a ceste II/503.
 • MÚK Blatné – dobudovanie diaľničnej križovatky na plnohodnotnú križovatku s cestou I/61.
 • MÚK Voderady – jedná sa o križovatku diaľnice D1 a cesty III/06117, úprava vetiev diaľničnej križovatky z dôvodu návrhu kolektorov.
 • MÚK Trnava – úprava jednotlivých vetiev križovatky z dôvodu návrhu kolektorov popri diaľnici D1 a nárastu intenzity dopravy v danom uzle diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1.
križovatky na kolektoroch:
 • križovatka Čierna voda – novonavrhovaná križovatka kolektorov s miestnou účelovou komunikáciou z dôvodu zabezpečenia obsluhy priľahlého územia.
 • MÚK Grob – novonavrhovaná križovatka kolektorov s cestou III/5022.
 • MÚK Čataj – novonavrhovaná križovatka kolektorov s cestou III/06111.
 • MÚK Igram – novonavrhovaná križovatka kolektorov s cestou III/0624.
 • MÚK Pác – novonavrhovaná križovatka kolektorov s cestou III/06116.
 • MÚK Zeleneč – novonavrhovaná križovatka kolektorov s cestou III/06118.

PROTIHLUKOVÉ STENY:

21 ks PHS, celková dĺžka 22 960 m

ĎAĽŠIE STAVEBNÉ OBJEKTY :

 • rekultivácie dočasných záberov
 • demolácie
 • oplotenia
 • oporné a zárubne múry
 • vystužené násypy telesa diaľnice a kolektorov
 • preložky kanalizácie a vodovodov
 • preložky vzdušných apodzemných vedení NN, VN, VVN, prípojky NN k ISD
 • verejné osvetlenie, osvetlenie ŽSR
 • úprava a preložka STL a VTL plynovodov
 • ochrana ropovodu a produktovodu
 • prevádzkový súbor ISD
Celkovo je navrhnutých 452 stavebných objektov a 4 prevádzkové súbory.