sub-banner

Lidl Dúbravka

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTRIZUJÚCE STAVBU

Názov stavby : LIDL BRATISLAVA, M.Č. Dúbravka, ul. Saratovská
Objekty :
SO-03 Komunikácie, dopravné napojenie, odstavné plochy pre LiDL a oporný múrik
SO-20 Trvalé dopravné značenie
SO-21 Kruhový objazd a úprava komunikácií
SO-22 Úprava plôch dotknutých kruhovým objazdom
Miesto stavby : Bratislava m.č. Dúbravka
Okres : Bratislava IV.
Obstarávateľ : LIDL Slovenská republika, v.o.s., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava
Generálny projektant : GFI studio, s.r.o., Trnavská ul. 67, 821 01 Bratislava
Stupeň : realizačný projekt

Predajňa Lidl na Saratovskej ulici má vyriešené aj pripojenie na miestne komunikácie a parkovacie plochy. Je členená na podobjekty:
SO- 03 Komunikácie, dopravné napojenie, odstavné plochy pre LiDL a oporný múrik
Rieši odstavné plochy komunikácie v areáli LiDL-u, úpravu vjazdu a naväzujúce chodníky. Patrí sem tiež vjazd a výjazd pre zásobovanie a zásobovací dvor. Celková výmera je 4477 m2.
SO-20 Trvalé dopravné značenie
Rieši organizáciu dopravy na ulici Pod záhradami v súvislosti so stavbou okružnej križovatky a vjazdu na parkovisko LiDL. Patrí sem trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie aj zrušenie starého.
SO-21 Kruhový objazd a úprava komunikácií
Rieši okružnú križovatku na ulici pod záhradami a ňou dotknuté chodníky. Existujúce ostrovčeky a stredový ostrovček sa vybúrajú, chýbajúce časti vozovky sa vybudujú v celej hrúbke konštrukcie a zostávajúce plochy sa prefrézujú. Celá plocha križovatky sa zjednotí obrusnou vrstvou. Výmera spevnených plôch je 2178 m2.
SO-22 Úprava plôch dotknutých kruhovým objazdom
Rieši úpravu chodníkov a parkovísk pred Kostolom Ducha svätého. Patrí sem aj preloženie vjazdu na parkovisko v súvislosti so stavbou kruhového objazdu.

PDF na stiahnutie Lidl Dúbravka