sub-banner

REKONŠTRUKCIA TOVÁRENSKEJ ULICE

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTRIZUJÚCE STAVBU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA TOVÁRENSKEJ ULICE
Objekty SO - 101 Komunikácia
Miesto stavby Malacky
Okres Malacky
Obstarávateľ Mesto MALACKY
Stupeň projekt pre realizáciu stavby (06/2008)
Zhotoviteľ projektu R-PROJECT s.r.o., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava

Továrenská ulica v Malackách tvorí spojnicu medzi št. cestou I/2 a II/503. Je na ňu pripojená obslužná komunikácia s priemyselného parku Eurovally. Komunikácia slúži ako prístup k viacerým prevádzkam priemyselnej zóny. Pre jej zlý technický stav a nefungujúce odvodnenie bola v roku 2008 navrhnutá a aj zrealizovaná jej rekonštrukcia.

Bola navrhnutá kompletná výmena a rozšírenie vozovky. Vzhľadom na zistenia po odkrytí asfaltových vrstiev a následných skúškach bola zachovaná pôvodná cementobetónová vozovka, ktorá bude použitá ako podkladová vrstva. Navrhnutý bol jednostranný chodník, úprava vjazdov a dopravné značenie. Chodník mal oproti dokumentácii pre stavebné povolenie zmenenú šírku na 2,5 (3,0) m a jeho účel sa rozšíril na chodník pre peších a cyklistov.

Vzhľadom na veľké množstvo vjazdov a jednoznačnosť dopravného značenia sú vjazdy rozdelené na obslužné komunikácie a jednoduché vjazdy, ktoré sú rozlíšené pásom betónovej dlažby v mieste chodníka.

Úprava má dĺžku 1 314 m.

Šírkové usporiadanie:
  • Základné šírkové usporiadanie komunikácie zodpovedá kategórii MO 8,0/40:
  • jazdné pruhy 2 x 3,0 m
  • vodiace prúžky 2 x 0,25 m
  • spevnené krajnice 2 x 0,25 m
  • Základný priečny sklon vozovky je jednostranný 2%.
  • Chodník má šírku 2,5 m, vo frekventovanejších častiach resp. tam kde to kopíruje súčasný chodník je šírka 3m.