sub-banner

OBYTNÝ SÚBOR BOHÁČKY

Lokalita Boháčky sa nachádza na juhovýchodnom okraji MČ Bratislava - Záhorská Bystrica. Riešené územie leží v priestoroch bývalého ovocného sadu. Zo severu je vymedzené ulicou Pri Vápenickom potoku a tiež rovnomerným potokom, ktorý potom čiastočne riešeným územím aj preteká vrátane jeho prítoku. Urbanistická koncepcia riešeného územia vychádza z návrhu komplexnej prestavby a zmeny funkčného využívania súčasných plôch. Na celom území sa uvažovalo s rozvojom individuálnej bytovej výstavby v západnej časti s malopodlažnými bytovými domami a občianskou vybavenosťou.

Hlavnú dopravnú kostru obytnej zóny tvorí OS A - komunikácia funkčnej triedy C2 kategórie MO 8/30 s obojstranným chodníkom šírky 2,0 m po OS B ďalej pokračuje jednostranným chodníkom a jednostranným zeleným pásom šírky 2,0 m. Táto je vyústená v stykovej križovatke na ulicu Pri Vápenickom potoku tesne nad miestom, kde sa z druhej strany zaúsťuje Donská ulica. Navrhované umiestnenie križovatky je v súlade s územným plánom obytnej zóny Krče, ktorý podrobne riešil vzťahy v území a v časti doprava je zakreslené aj nami navrhované dopravné napojenie Boháčok na ulicu Pri Vápenickom potoku.

Vzhľadom na nezasahovanie do súkromného pozemku, na ktorom je v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie umiestnená stavba rodinného domu, vzniká na ulici Pri Vápenickom potoku jedna spoločná odsadená križovatka, pričom jej jedno rameno tvorí existujúca Donská ulica a druhé nami navrhovaná obslužná komunikácia C2. Vzájomná osová vzdialenosť oboch ramien je 10,7 m.