sub-banner

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Diaľničný úsek Čadca, Bukov - Svrčinovec je súčasťou diaľničného ťahu D3, ktorý sa v križovatke Hričovské Podhradie napája na diaľnicu D1, tvoriacu v Slovenskej republike základný ťah v smere východ – západ. Riešený úsek D3 dopĺňa diaľničnú sieť v smere Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité, čím vytvára s úsekom D1 od Bratislavy jednu zo severo – južných dopravných osí Slovenska.

Navrhovaný úsek diaľnice D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorého účelom je previesť tranzitnú osobnú a nákladnú dopravnú premávku cez územie Slovenska, zároveň je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie - štátna hranica SR/PR, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou. V riešenom úseku je doprava v súčasnosti vedená po ceste I/11, pričom takmer v celom úseku prechádza zastavaným územím Čadce a Svrčinovca. Súčasné situovanie cesty I/11 cez intravilán obcí ma negatívny dopad na plynulosť a rýchlosť tranzitnej dopravy. Zároveň ohrozuje jej obyvateľov hlukom, exhalátmi a zvýšeným nebezpečenstvom kolízií chodcov a motorových vozidiel.

Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území. Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska. Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.

Aktualizácia 2017
24.1.2017 sa začalo s budovaním stavby.

Aktualizácia 2020
21.12.2020 sa úsek D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec otvoril pre verejnosť.

Celkový rozsah stavby:

celková dĺžka úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 5673 m
šírkové usporiadanie (kategória diaľnice) D 24,5/80
počet mimoúrovňových križovatiek 2
- neúplná križovatka Bukov  
- neúplná križovatka Podzávoz  
počet mostov na diaľnici 7
- dĺžka spolu 2449 m
počet mostov v diaľničných križovatkách 3
- dĺžka spolu 757 m
počet mostov nad diaľnicou  2
- dĺžka spolu  119 m
počet mostov na ostatných komunikáciach 7
- dĺžka spolu 238 m
počet múrov na diaľnici 19
počet múrov na ostatných cestách 8
protihlukové steny na diaľnici 11130 m
privádzač Podzávoz 56 m
úprava cesty I. triedy 368 m
počet preložiek a úprav miestnych a účelových komunikácií 8
počet preložiek a úprav poľných ciest 2
počet prístupových komunikácií na stavenisko 4
demolácie objektov 33