sub-banner

RÝCHLOSTNÁ CESTA R2

DOLNÉ VESTENICE – NOVÁKY

V rokoch 2009 až 2011 sme sa v spoločnosti INŽINIERSKE ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA & R-PROJECT podieľali na projekte Rýchlostnej cesty R2 v úseku Dolné Vestenice – Nováky. Projekt bol v stupňoch pre územné rozhodnutie a pre stavebný zámer.

Názov stavby RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 DOLNÉ VESTENICE – NOVÁKY
Objednávateľ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.,
  Mlynské Nivy 45,
  821 09 Bratislava

Stručný popis stavby

Druh cesty : cestná komunikácia
Kategória : R 24,5/120 (v stiesnených podmienkach 100 – v km 5,3 až 8,8)
Dĺžka úseku: 9562 m
Križovatky : MÚK Nováky – západ (v km 6,234 460)

Dočasné pripojenie vetiev VN3 a VN4 do okružnej križovatky (pripojenie R2 na cesty I/50 a I/64 v km 9,700 – okružná križovatka)
Mosty : Na trase sa nachádza: 6 mostov na R2, 5 priepustov na R2 (priepusty prevádzajú potoky resp. väčšie územia – povodia) a 2 ekodukty, 4 mosty sú nad R2 na cestách III. triedy a poľných cestách

2 mosty sú na vetvách dočasného pripojenia v Novákoch
1 most je na ceste I/50, 1 ekodukt je na ceste I/50

Začiatok stavby nadväzuje na predchádzajúci úsek Pravotice – Dolné Vestenice juhozápadne od obce Horné Vestenice.

Koniec úseku rýchlostnej cesty R2 je v km 9,562. Rýchlostná cesta R2 je tu pripojená na cestnú sieť  prostredníctvom Dočasného pripojenia R2 do okružnej križovatky (SO 103). Pre dočasné pripojenie, aj budúce riešenie je navrhnuté prebudovanie existujúcej križovatky ciest I/50 a I/64 na úrovňovú okružnú križovatku.

Do okružnej križovatky bude prostredníctvom vetiev pripojená rýchlostná cesta R2. Po vybudovaní nasledovného úseku a doriešení definitívnej križovatky na R2 na ňom sa pripojenie R2 do okružnej križovatky zruší (resp. znefunkční pre verejnú dopravu).