sub-banner

SAMSUNG - HANSOL LCD Slovakia

Výstavba areálu SAMSUNG - HANSOL LCD Slovakia vo Voderadoch si vyžiadala vybudovanie ciest a spevnených plôch okolo budov, ako aj napojenie na novo navrhovanú cestnú sieť. Spevnené plochy areálu Hansol sa skladajú z obslužných komunikácií okolo hál, na ktoré sú plynulo napojené manipulačné plochy.

Parkovisko pre osobnú dopravu je dopravne napojené na vonkajšiu - obvodovú komunikácií a pre potreby zamestnancov sa vybuduje parkovisko s kapacitou 156 parkovacích miest. V areáli sa vybudovalo ďalšie parkoviská pre VIP o kapacite 122 miest. V rámci areálu Hansol sa vybudovala aj autobusová stanica so šiestimi nástupišťami. Súčasťou stavebného objektu sú aj chodníky pre peších minimálnej šírky 2,0 m.