sub-banner

OBNOVA CESTNÉHO SPOJENIA CEZ RIEKU IPEĽ

OBNOVA CESTNÉHO SPOJENIA CEZ RIEKU IPEĽ MEDZI OBCAMI PEŤOV - PŐSTYÉNPUSZTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTRIZUJÚCE STAVBU


Názov stavby Obnova cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Peťov - Pőstyénpuszta
Obec Peťov
Okres Veľký Krtíš
Katastrálne územie Kováčovce
Druh stavby Novostavba

Hlavnými objektmi stavby sú dva mostné objekty, križovatka na ceste III/5652 a prístupová cesta k mostu cez Ipeľ. Navrhovaná komunikácia prechádza v km 0,247 inundačným kanál. V súčasnosti sa na tomto mieste nachádza most, ktorý nezodpovedá technickým podmienkam, bude v rámci objektu “Inundačný most“ demolovaný a vybuduje sa nový.

Z existujúceho násypu vedú hospodárske zjazdy, slúžiace k prístupu na pozemky rozdelené cestnou komunikáciou. Tieto zjazdy budú zachované a upravia sa do požadovaného tvaru. V km 1,00 na pravej strane sa nachádza budova bývalej colnice. Pred budovou sa nachádzajú spevnené betónové plochy. Niveleta cesty a priestorové usporiadanie si vyžadujú vybudovať v tomto priestor oporný múr.

OBNOVA CESTNÉHO SPOJENIA CEZ RIEKU IPEĽ MEDZI OBCAMI RÁROŠ – RÁROSPUSZTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTRIZUJÚCE STAVBU


Názov stavby Obnova cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Rároš – Rárospuszta
Obec Rároš
Okres Lučenec
Katastrálne územie Trenčín
Druh stavby Novostavba

Cestná komunikácia začína v priestore dnešnej križovatky na ceste II/585. Začiatok trasy je výškovo a smerovo prispôsobený na existujúcu cestu II/585. V Súčasnosti nie je hlavná cesta (II/585) šírkovo prispôsobená tak, aby bolo zabezpečené ľavé odbočenie smerom na most cez Ipeľ. Preto je nutné existujúcu cestu rozšíriť. Vzhľadom na šírkové pomery, v danom území, sa rozšírenie prevedie nesymetricky tak, aby sa nezasiahlo do zárezu na ľavej strane v smere staničenia.

Trasa na most cez Ipeľ prechádza, od križovatky, v miernom oblúku s prechodnicami. Na most sa pripája v priamej. V dnešnej podobe má most dĺžku 75 m. Cesta má na pravej strane chodníky o min. šírke 2 m. V priestore mosta cez Ipeľ sú chodníky po oboch stranách cesty a plynulo pokračujú na most cez Ipeľ. Šírka chodníkov v tomto priestore je zväčšená, dôvodom je iné šírkové usporiadanie na moste.