sub-banner

REGENERÁCIA SÍDLA MESTA TISOVEC (DSP/RP)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTRIZUJÚCE STAVBU

Názov stavby REGENERÁCIA SÍDLA MESTA TISOVEC- REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A VEREJNÝCH A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Miesto stavby Tisovec, okres Rimavská Sobota, Banskobystrická kraj
Katastrálne územie Tisovec
Druh stavby Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev

Stavba sa nachádza v centre mesta Tisovec, na uliciach nám. Dr. V. Clementisa, Jesenského, Daxnerov ul. Stavbu si vynútil technický stav infraštruktúry v meste. Z tohto dôvodu je nutné urobiť rekonštrukciu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev, ktorá bude pozostávať z rekonštrukcie a modernizácie vozoviek na cestách, chodníkoch a verejných priestranstvách.

Na zvýšenie atraktivity mesta Tisovec sa vybudujú nové sociálne zariadenia. Okrem spomínaných aktivít projekt rieši aj verejné osvetlenie, detské ihrisko, drobnú architektúru vegetačné úpravy ako ja potrebné technické náležitosti ako je oporný múr a odvodnenie spevnených plôch.