sub-banner

Predajňa potravín LiDL, Bratislava - Petržalka, križovatka ul.Mamateyova – Furdekova

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTRIZUJÚCE STAVBU

Názov stavby Predajňa potravín LiDL, Bratislava - Petržalka, križovatka, ul.Mamateyova – Furdekova
Objekty SO-03.1 Komunikácie a odstavné plochy pre LiDL
SO-03.2 Dopravné napojenie predajne LiDL
SO-18.1 Úprava komunikácií
SO-18.2 Trvalé dopravné značenie
Miesto stavby Bratislava m.č. Petržalka
Okres Bratislava V.
Obstarávateľ LiDL Slovenská republoka, v.o.s., Púchovská 12, 914 41 Nemšová
Generálny projektant GFI studio, s.r.o., Trnavská ul. 67, 821 01 Bratislava
Stupeň od územného rozhodnutia po realizačný projekt

Predajňa Lidl na Mamateyovej ulici má vyriešené aj pripojenie na miestne komunikácie, úpravu miestnych komunikácií, chodníky, parkovacie plochy a dopravné značenie. Je členená na objekty:

SO- 03.01 Komunikácie a odstavné plochy pre LiDL

Rieši odstavné plochy komunikácie v areáli LiDL-u, úpravu vjazdu a chodníky v rámci parkoviska. Patrí sem tiež vjazd a výjazd pre zásobovanie a zásobovací dvor. Celková výmera je 3968 m2.

SO-03.2 Dopravné napojenie predajne LiDL rieši stavebné úpravy na miestnych komunikáciách

odbočovacie a pripájacie pruhy, priľahlé pešie komunikácie a vjazdy po rozhranie úpravy medzi parkoviskom a komunikáciou. Celková výmera je 993 m2.

SO-18.1 Úprava komunikácií rieši vyvolané úpravy na miestnych komunikáciách

V súvislosti s dopravným pripojením. Partia sem úpravy ostrovčeka uprostred križovatky, úprava ostrovčeka pre ľavé odbočenie z Mamateyovej ul., úpravy v oblasti zastávky MHD na Mamateyovej ul. a úprava chodníka na rohu ulíc Haanova – Furdekova. Celková výmera je 153 m2.

SO-18.2 Trvalé dopravné značenie

Rieši vodorovné a zvislé dopravné značenie na miestnych komunikáciách mimo parkoviska LiDL. Svetelná signalizácia je riešená osobitne v objekte SO-18.3.